Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/israel/public_html/hashem1/@checkref.php:73) in /home1/israel/public_html/hashem1/index.php on line 5
» הרב אלבז בגילוי על נבואות הזוהר - אחרית הימים גוג ומגוג נבואות גאולה משיח בן דוד המשיח הגאולה - בלוג השם1.נט

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SET timestamp = '1484687609', ip = '54.158.169.168', location = 'בלוג אחר' at line 1]
UPDATE SET timestamp = '1484687609', ip = '54.158.169.168', location = 'בלוג אחרית הימים - haShem1.net » Blog Archive » הרב אלבז בגילוי על נבואות הזוהר', url = '/index.php?p=352&sn=%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%96%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8.htm' WHERE ip='54.158.169.168'

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'VALUES ('1484687609', 'Guest', '54.158.169.168', 'בלוג אחרית הימים' at line 1]
INSERT INTO VALUES ('1484687609', 'Guest', '54.158.169.168', 'בלוג אחרית הימים - haShem1.net » Blog Archive » הרב אלבז בגילוי על נבואות הזוהר', '/index.php?p=352&sn=%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%96%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8.htm')

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE timestamp < 1484684009' at line 1]
DELETE FROM WHERE timestamp < 1484684009

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1]
SELECT COUNT(*) FROM

 
בס''ד ו' באב תשס"ו (31.7.06)
» הרב אלבז בגילוי על נבואות הזוהר

הרה"ג ראובן אלבז, ראש מוסדות אור החיים, בגילוי מרעיש מפי צדיק אודות תאור הזוהר על תקופתנו ■ כמו כן, לדבריו הנבואה ש"שני מלכים יפלו" תתקיים בקרוב ■ רואה בהסלמה התגשמות דברי הזוהר ■ "אנחנו קרובים, רבותיי" ■ מבצע תפילה חובקת עולם ■ דברי הרב גרוסמן והרב אמנון יצחק שליט"א

.Partial translation by my dear friend, R’ Yaakov Nathan, can be found here

ראש מוסדות "אור החיים", מזכה הרבים הגדול, כבוד הרב הגאון ראובן אלבז שליט"א (אם יש מי שאינו מכיר את הרב, מומלץ שיצפה בסרטון המתאר את פעלו הגדול והמבורך) , התייחס בשיעורו ביום חמישי האחרון, בין השאר, לנושא המצב הקיים ולנושא הגאולה.

נבואות הזוהר בפרשת וירא

בשיעורו, קרא כבוד הרב את דברי הזוהר בפרשת וירא דף קי"ט, המדברים בעניין הגאולה העתידה. להלן דברי הזוהר, ואני מביא אותם מתחילת העניין שמבאר הזוהר, אע"פ שהרב התחיל מ"רבי שמעון פתח" (מסומן באותיות גדולות), מפני שקריאת הזוהר מקרבת את הגאולה:

 

הזוהר הקדוש תרגום/פירוש חופשי
ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק.

אמר רבי חייא, מיומא דאתיליד יצחק והוה ישמעאל בביתא דאברהם, לא אסתלק ישמעאל בשמא, באתר דדהבא שריא, סוספיתא לא אדכר קמיה, ובגין כך את בן הגר המצרית, גבר דלא יתחזי לאדכרא קמיה דיצחק.

אמר רבי יצחק, ותרא שרה, בעינא דקלנא חמאת ליה שרה, דלא חמאת ליה בעינא דאיהו ברא דאברהם, אלא דאיהו ברא דהגר המצרית, ובגין כך ותרא שרה, דשרה חמאת ליה בעינא דא, ולא אברהם, דאילו באברהם לא כתיב את בן הגר, אלא את בנו, תא חזי לבתר מה כתיב וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודות בנו, ולא כתיב על אודות בן הגר המצרית, בגין כך ותרא שרה את בן הגר המצרית, ולא חמאת דאיהו בריה דאברהם.

רבי שמעון אמר, האי קרא תושבחתא דשרה איהו, בגין דחמאת ליה דקא מצחק לעכו"ם, אמרה ודאי לאו ברא דא ברא דאברהם, למעבד עובדוי דאברהם, אלא ברא דהגר המצרית איהו, אהדר לחולקא דאמיה, בגין כך ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק, וכי ס"ד דקני לה שרה או לברה, אי הכי לא אודי קב"ה עמה, דכתיב כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, אלא בגין דחמאת ליה בעכו"ם, ואמיה אולפא ליה נמוסי דעכו"ם, בגין כך אמרת שרה כי לא יירש בן האמה הזאת, אנא ידענא דלא ירית לעלמין חולקא דמהימנותא ולא יהא ליה עם ברי חולקא, לא בעלמא דין ולא בעלמא דאתי, ובגין כך אודי עמה קב"ה.

וקב"ה בעא לאפרשא בלחודוי זרעא קדישא כדקא יאות, דבגין כך ברא עלמא, דהא ישראל סליק ברעותא דקב"ה עד לא יברי עלמא, ובגין כך נפק אברהם לעלמא, ועלמא מתקיים בגיניה, ואברהם ויצחק (לא) קיימו ולא אתיישבו בדוכתייהו עד דנפק יעקב לעלמא, כיון דנפק יעקב לעלמא אתקיימו אברהם ויצחק ואתקיים כל עלמא, ומתמן נפק עמא קדישא לעלמא, ואתקיים כלא כגוונא קדישא כדקא יאות. ובגין כך א"ל קב"ה כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע, ולא בישמעאל. מה כתיב לבתר, ותלך ותתע במדבר באר שבע, כתיב הכא ותתע, וכתיב התם (ירמיה י טו) הבל המה מעשה תעתועים.

וקב"ה בגיניה דאברהם לא שביק לה ולברה, תא חזי בקדמיתא כד אזלת מקמה דשרה מה כתיב, כי שמע ה’ אל ענייך, והשתא דטעאת בתר עכו"ם, אע"ג דכתיב ותשא את קולה ותבך, מה כתיב כי שמע א=לקים אל קול הנער, ולא כתיב כי שמע אלהי"ם את קולך.


באשר הוא שם, הא אוקמוה דלאו בר עונשא הוא לגבי בי דינא דלעילא, דהא בי דינא דלתתא ענשין מתליסר שנין ולעילא, ובי דינא דלעילא מעשרים שנין ולהלאה, ואע"ג דחייבא הוה, לאו בר עונשא איהו והא אוקמוה, ודא הוא דכתיב באשר הוא שם.


א"ר אלעזר, אי הכי מאן דאסתלק מעלמא עד לא מטון יומוי לעשרין שנין, מאן אתר אתענש, בגין דהא מתליסר שנין ולתתא לאו בר עונשא איהו אלא בחטאוי דאבוי, אבל מתליסר שנין ולעילא מהו.
א"ל קב"ה חס עליה דלימות זכאי (ולא לימות חייב), ויהיב ליה אגר טב בההוא עלמא, ולא לימות חייב דיתענש בההוא עלמא ואוקמוה.
א"ל אי חייבא הוא ולא מטון יומוי לעשרין שנין מהו, כיון דאסתלק מעלמא במאי הוא עונשיה.
א"ל בדא אתקיים (משלי יג כג) ויש נספה בלא משפט דכד עונשא נחית לעלמא, איהו (דינא) אערע בלא כונה לעילא ותתא בההוא מחבלא, ויתענש כד לא אשגחו עליה מלעילא ועליה כתיב (שם ה כב) עונותיו ילכדנו את הרשע, א"ת לאסגאה מאן דלא מטון יומוי לאתענשא, עונותיו ילכדנו (את הרשע), ולא בי דינא דלעילא, ובחבלי חטאתו יתמך ולא בי דינא דלתתא, בגין כך כתיב כי שמע א=לקים אל קול הנער באשר הוא שם.
 

הזוהר מבאר את הפסוק "ותרא שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם, מצחק":

אמר רבי חייא: מהיום שנולד יצחק, והיה ישמעאל בבית אברהם, לא נזכר ישמעאל בשמו, שהרי במקום שנמצא זהב, אין מזכירין פסולת. ולכן נאמר "בן הגר המצרית", איש שאין להזכיר את שמו לפני יצחק.

אמר רבי יצחק: נאמר "ותרא שרה", כלומר שראתה אותו בעין של קלון, שלא ראתה אותו בעין יפה, שהוא בן אברהם, אלא שהוא בן הגר המצרית, ולכן נאמר "ותרא שרה", כי שרה ראתה אותו כך, ולא אברהם, כי כשמדובר על אברהם לא נאמר "בן הגר" אלא "בנו", וראה מה כתוב לאחר מכן: "וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו", נכתב ‘בנו’ ולא ‘בן הגר המצרית’, ולכן נכתב "ותרא שרה את בן הגר המצרית" ולא ראתה שהוא בנו של אברהם.

רבי שמעון אמר: המקרא הזה בא לשבח את שרה אמנו, משום שראתה אותו מצחק לפני עבודת אלילים, ולכן אמרה: ודאי שזה אינו נחשב בן לאברהם, שאינו עושה את מעשי אברהם, אלא בן של הגר המצרית הוא, שחזר למקורה של אימו. לכן "ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת, ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק". וכי אפשר להעלות על הדעת שקנאה בה שרה, או בבנה?! הרי אם כך היה, לא היה מודה על דבריה הקב"ה, שנאמר "כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה", אלא הסיבה היתה שהיא ראתה שהוא עובד עבודה זרה, ואימו לימדה אותו את דרכי העבודה זרה, ולכן אמרה שרה: "כי לא יירש בן האמה הזאת", כלומר: אני יודעת שלא יירש לעולמים חלק אמונה, ולא יהיה לו חלק עם בני, לא בעולם הזו, ולא בעולם הבא. ועל כן הודה על דבריה הקב"ה.

והקב"ה רצה להפריש לחוד את הזרע הקדוש כראוי, משום שלכן ברא את העולם, שהרי ישראל עלו במחשבת הקב"ה עוד לפני בריאת העולם, ולכן יצא אברהם לעולם, והעולם עומד בזכותו, ואברהם ויצחק העמידו ולא ישבו במקומם עד שיצא יעקב אבינו לעולם. כיוון שיצא יעקב לעולם, עמדו אברהם ויצחק, ועמד העולם כולו, ומשם יצא העם הקדוש לעולם, והתקיים הכל בדרך קדושה כראוי.
ולכן אמר לו הקב"ה לאברהם: "כל אשר תאמר אליך שרה - שמע בקולה", "כי ביצחק יקרא לך זרע", ולא בישמעאל. מה נכתב אח"כ? "ותלך (הגר) ותתע במדבר באר שבע". כאן כתוב "ותתע", ובירמיה פרק י נכתב על עבודה זרה: "הבל המה, מעשה תעתועים", כלומר שעבדה עבודה זרה.

אבל הקב"ה, בזכות אברהם, לא נטש אותה ואת בנה. בוא וראה, כשברחה (הגר) משרה (בזמן שהרתה), מה נכתב שם: "שמע ה’ אל עונייך". אבל עכשיו כשתעתה אחרי עבודה זרה, למרות שהיא בכתה, כמו שכתוב "ותשא את קולה ותבך", מה נכתב: "כי שמע א-לוקים אל קול הנער באשר הוא שם", אל קול הנער ולא אל קולה של הגר.

מדוע שמע אליו, שנאמר "באשר הוא שם", וכבר הסבירו שהוא לא היה בר-ענישה בבית דין של מעלה, שהרי בית דין של מטה עונשין מ-13 שנה ומעלה, ובית דין של מעלה עונשים מ-20 שנה ומעלה, ולכן למרות שהיה רשע, לא היה בר ענישה, וזה כבר הוסבר, ולכן נכתב "באשר הוא שם".

אמר רבי אלעזר: אם כך הם פני הדברים, אז נשאלת השאלה, אדם שנפטר מהעולם לפני שהוא בן עשרים, מהיכן הוא נענש? שהרי ידוע שעד גיל 13 האדם נענש על חטאי אביו (וע"פ הקבלה גם על חטאי הגלגול הקודם), אבל מ-13 שנים עד 20 שנה, כיצד הוא נענש?
השיב לו: הקב"ה חס עליו חס עליו שימות צדיק (ולא ימות רשע), ונותן לו שכר טוב בעולם ההוא, כדי שלא ימות רשע, וייענש בעולם ההוא, והסבירו זאת כבר.
שאל אותו: ואם אינו צדיק, אלא רשע שלא הגיעו ימיו ל-20 שנה ונפטר, כיוון שנפטר מהעולם, על פי מה הוא נענש?
השיב לו: בכך מתקיים מאמר הכתוב במשלי פרק י"ג: "ויש נספה בלא משפט", כי כשהעונש יורד לעולם, הוא (הדין) קורה בלי כוונה למעלה ולמטה ע"י מלאך החבלה ההוא, ונענש כשלא השגיחו עליו מלמעלה, ועליו נאמר: "עוונותיו ילכדנו את הרשע, ובחבלי חטאתו ייתמך" (שם, ה), "את" נדרש תמיד לרבות, כלומר לרבות את מי שלא הגיעו ימיו להיענש, עוונותיו לוכדים אותו, ולא בית דין של מעלה, ולא בית דין של מעלה. ובכך הסתיים הסבר הכתוב על "כי שמע א-לוקים אל קול הנער באשר הוא שם".

רבי שמעון פתח ואמר, (ויקרא כו מב) וזכרתי את בריתי יעקוב, מלא בוא"ו אמאי, אלא בתרין סטרין איהו (אינון) רזא דחכמתא, חדא דאיהו רזא דרגא דחכמתא, אתר דשרי ביה יעקב אבל האי קרא על גלותא דישראל אתמר, דכד אינון גו גלותא, ההוא זמנא דיתפקדון (בית יעקב) יתפקדון ברזא דוא"ו, ואיהו באלף שתיתאה, ופקידה ברזא דוא"ו, שית רגעי ופלג עידן ובזמנא דשתין שנין לעבורא דדשא באלף שתיתאה, יקים א-לק שמיא פקידו לברתיה דיעקב, ומההוא זמנא עד דיהא לה זכירה שית שנין ופלגא ומההוא זמנא שית שנין אחרנין, ואינון שבעין  ותרין ופלגא,

בשיתין ושית יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל. וחד כוכבא דבסטר מזרח יבלע שבע ככביא מסטר צפון, ושלהובא דאשא אוכמא תהא תליא ברקיעא שיתין יומין, וקרבין יתערון בעלמא לסטר צפון, ותרין מלכין יפלון באינון קרבין, ויזדווגון כלהון עממיא על ברתיה דיעקב, לאדחייא לה (לון) מעלמא, ועל ההוא זמנא כתיב, (והיתה) (ירמיה ל ז) ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע. וכדין יסתיימון נפשין מגופא, ובעיין לאתחדשא, וסימניך (בראשית מו כו) כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה וגו’ כל נפש ששים ושש, בשבעין ותלת, כל מלכי עלמא יתכנשון לגו קרתא רבתא דרומי, וקב"ה יתער עלייהו אשא וברדא ואבני אלגביש ויתאבדון מעלמא, בר אינון מלכין דלא ימטון לתמן, ויהדרון לאגחא קרבין אחרנין, ומההוא זמנא מלכא משיחא יתער בכל עלמא, ויתכנשון עמיה כמה עמין וכמה חיילין מכל סייפי עלמא, וכל בני ישראל יתכנשון בכל אינון אתרי, עד דאשתלימו אינון שנין למאה, כדין וא"ו יתחבר בה"א, וכדין (ישעיה סו כ) והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה ליהו"ה וגו’.

ובני ישמעאל זמינין בההוא זמנא לאתערא  עם כל עמין דעלמא למיתי על ירושלם, דכתיב (זכריה יד ב) ואספתי את כל הגוים אל ירושלם למלחמה וגו’, וכתיב (תהלים ב ב) יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהו"ה ועל משיחו, וכתיב יושב בשמים ישחק ה’ ילעג למו.

לבתר וא"ו זעירא יתער לאתחברא, ולחדשא נשמתין דהוו עתיקין, בגין לחדתא עלמא, כמה דכתיב (שם קד לא) ישמח יהו"ה במעשיו, וכתיב יהי כבוד יהו"ה לעולם, לאתחברא כדקא יאות, ישמח יהו"ה במעשיו, לנחתא לון לעלמא, ולמהוי כלהון בריין חדתין, לחברא עלמין כלהו כחד.

זכאין אינון כל אינון דישתארון בעלמא בסייפי אלף שתיתאה, למיעל בשבתא, דהא כדין איהו יומא חד לקב"ה בלחודוי לאזדווגא כדקא יאות, ולמלקט נשמתין חדתין, למהוי בעלמא עם אינון דאשתארו בקדמיתא, דכתיב (ישעיה ד ג) והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלם.

רבי שמעון פתח ואמר: "וזכרתי את בריתי יעקוב", מדוע נכתב כאן יעקב בכתיב מלא עם וא"ו? אלא בשני כיוונים זהו סוד חכמה, אחד הוא סוד מדרגת החכמה, המקום שבו נמצא יעקב. אבל המקרא הזה נאמר על הגלות של ישראל, משום שכשהם נמצאים בגלות, בזמן ההוא שייפקדו לגאולה, ייפקדו בסוד הוא"ו, וזה יהיה באלף השישי. והפקידה היא בסוד הוא"ו, שש רגעים וחצי עידן. ובזמן ששים שנים לבריח הדלת (נוסח אחר: במקום "לבריח הדלת": "לעיבורה של שרה". הנוסח הובא בפירוש אור החמה לזוה"ק) באלף השישי, יקים אלוקי השמים פקידה לבת יעקב, ומהזמן ההוא עד שתהיה לה זכירה - שש שנים וחצי. ומהזמן ההוא שש שנים אחרות, ואלה שבעים ושניים וחצי.

בשישים ושש יתגלה מלך המשיח בארץ הגליל, וכוכב אחד שבצד המזרח יבלע שבע כוכבים מצד הצפון. ושלהבת אש שחורה תהיה תלויה ברקיע שישים יום, וקרבות יתעוררו בעולם לכיוון צפון, ושני מלכים יפלו בקרבות הללו, ויתנכלו כל העמים לבת יעקב (או: בית יעקב), לדחות אותה (או: אותם) מהעולם. ועל הזמן ההוא נאמר: "ועת צרה היא ליעקב - וממנה יוושע" (ירמיה ל). ובעת ההיא יתמו הנפשות מהגוף, ויתכוננו להתחדש. והסימן הוא: "כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה.. כל נפש ששים ושש". בשבעים ושלוש יתכנסו אל העיר הגדולה רומי, והקב"ה יעורר עליהם אש וברד ואבני אלגביש ויאבדו מהעולם, פרט לאותם מלכים שלא יילכו לשם, ויחזרו להלחם מלחמות אחרות, ומהזמן ההוא מלך המשיח יתעורר בכל העולם, ויתכנסו עימו/נגדו כמה עמים וכמה חילות מכל קצוות העולם. וכל בני ישראל יתכנסו המקומות ההם, עד שיושלמו השנים למאה, ואז הוא"ו תתחבר לה"א, ואז יתקיימו הנבואות: "והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לה’…".

ובני ישמעאל עתידים בזמן ההוא לעורר (מלחמה) עם כל עמי העולם לבוא על ירושלים, ככתוב: "ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה…" (זכריה יד), ונאמר: "יתיצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד, על ה’ ועל משיחו" (תהלים ב), ונאמר בהמשך: "יושב בשמים ישחק, ה’ ילעג למו".

לאחר מכן, וא"ו זעירה תתעורר להתחבר, ולחדש נשמות שהיו עתיקות, כדי לחדש את העולם, כמו שנאמר: "ישמח ה’ במעשיו" (שם, קד), ונאמר: "יהי כבוד ה’ לעולם", להתחבר כראוי, "ישמח ה’ במעשיו" - להוריד את הנשמות ההן לעולם, ושיהיו כולן בריות חדשות, לחבר את העולמות כולם כאחד.

אשרי כל אלה שיישארו בעולם בסוף האלף השישי, להיכנס לשבת, שאז הוא יום אחד לקב"ה לבדו להתייחד כראוי, וללקוט נשמות חדשות, שיהיו בעולם עם אלה שנשארו מקודם, ככתוב: "והיה הנשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש ייאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושליים" (ישעיה ד).

צדיק מגלה מהי "האש השחורה" שמדבר עליה הזוהר

כשהגיע כבוד הרב לקטע המדבר על שלהבת האש שתהיה תלויה ברקיע 60 יום (הקטע המסומן למעלה באדום), הסביר כבוד הרב את העניין, על פי מה ששמע בשם אחד הצדיקים (הוא לא נקב בשמו), ששלהבת האש הזו היא פצצת אטום. הוא אמר שאותו צדיק מביא ראייה לדבריו מדברי האברבנאל, שחי לפני כ-500 שנה בספרד, והיה ידוע בגדולתו, והיה גם שר האוצר של מלך ספרד בעת ההיא. עפ"י דברי הרב דון יצחק אברבנאל, לעתיד לבוא יהיה דבר שבו ירצו להזיק את העולם, והשם שמכנה האברבנאל את הדבר הזה הוא: "אטומתא", וזוהי שלהבת האש השחורה, שתהיה תלויה ברקיע. והרב פירש את הדברים בכך, שפצצת אטום תשוגר, אבל היא תישאר תלויה ברקיע, ויהיה פחד גדול. כמובן הדברים הללו מזכירים ביותר את דברי הרב המקובל שמעון דהאן שליט"א (חוזה הצונאמי) שאמר לפני חודשים רבים:

הרב רמז שיהיה משהו בשמיים, והיה מאוד מעורפל לגבי מה זה בדיוק יהיה, ויהיה משהו כמו פצצה קטלנית שתאיים ח"ו להתפוצץ עלינו. מדובר רק ברמיזות, לא בדברים ברורים ממש.

שיחה מפרשת משפטים

…אח"כ הוא דיבר על העניין של חזרה בתשובה בהקשר לגאולה. הוא אמר שכל עם ישראל כולו יחזור בתשובה עוד לפני שיבוא המשיח. הוא ניסה להסביר איך זה יקרה, והוא אמר שכשעם ישראל מרימים את עיניהם לאביהם שבשמיים, אז ממש תוך רגע אחד רשע יכול להפוך לצדיק, אפילו רק בהרהור ובפנייה אל הקב"ה. והוא נתן איזה דוגמא, למשל אם אדם נמצא בטיסה במטוס, ובמטוס פורצת שריפה גדולה, ואין שום מצנח במטוס, אז לבן אדם הזה לא נשאר מה לעשות, רק להרים את הראש לשמיים ולזעוק לבורא עולם.

הוא אומר שזה בערך מה שיהיה, ושכל עם ישראל יזעקו לבורא עולם. הוא הזכיר את העניין שהיה עם משה רבינו ונחש הנחושת, שמטרתו היתה שכולם ירימו את עיניהם לשמיים (הערת הבלוג: "וַיַּעַשׂ משֶׁה נְחַשׁ נְחשֶׁת וַיְשִׂמֵהוּ עַל-הַנֵּס, וְהָיָה אִם-נָשַׁךְ הַנָּחָשׁ אֶת-אִישׁ, וְהִבִּיט אֶל-נְחַשׁ הַנְּחשֶׁת וָחָי", במדבר כ"א, ט. פירוש רשב"ם: "והביט: וראה אותו. שיסתכל לשמים למעלה". ורש"י על פסוק ח: "ואמרו רבותינו: וכי נחש ממית או מחיה?! אלא, בזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה, ומשעבדין את ליבם לאביהם שבשמים, היו מתרפאים. ואם לאו - היו ניזוקים"). הוא אמר שיהיה משהו שיגרום לכולם באמת להרים את עיניהם לשמיים, הוא אמר שכולם יראו משהו מעופף (ובגלל זה יסתכלו לכיוון השמיים), ואז כולם יבקשו מבורא עולם.

שיחה מפרשת וירא

ובצירוף הדברים שאמר הרב אלבז, בשם אותו צדיק ששמע ממנו, שהביא ראייה גם מהאברבנאל, הרושם שמתקבל הוא שמדובר בנסיון להטיל פצצת אטום שתיתלה באוויר בצורה כלשהי (נס?), ותאיים ליפול במשך זמן רב, ותיצור פחד גדול. יוזכר, כי בעבר כבוד הרב המקובל דניאל זר שליט"א פסל כל אפשרות שתיפול פצצת אטום בארץ ישראל, אך עפ"י התסריט המסתמן כאן, פצצה תשוגר - אך לא תיפול בישראל, וזהו כנראה הפחד הגדול, עפ"י התסריט הנ"ל, שבאמצעותו ישובו ישראל בתשובה, אם לא יעשו זאת מוקדם יותר.

אגב, הדברים הנ"ל הזכירו לי בצורה מסויימת קטע אחר של נבואות הזוהר, מפרשת בלק דף רב"י ע"ב, וחשבתי שכדאי יהיה להזכיר את הדברים כאן, משום שהוא מתאר את אותו פרק זמן המתואר בנבואה הקודמת (מה שיקרה לפני התגלות מלאה של אור המשיח בעולם), אלא במילים אחרות.

הזוהר הקדוש תרגום / פירוש חופשי

…יקום מלכא חד רב ושליט בעלמא ויתגאה רוחיה על כל מלכין ויתער קרבין בתרין סטרין ויתגבר עלייהו.

 וביומא דיתברי (ס"א דיתכסי) ככבא יזדעזע ארעא קדישא מ"ה מילין סחרניה אתר דהוה בי מקדשא.

ומערתא חדא מן תחות ארעא יתגלי ומההיא מערתא יפוק אשא תקיפא לאוקדא עלמא. ומההיא מערתא יסגי חד עופא (ס"א ענפא) רברבא עלאה דישלוט בכל עלמא וליה אתיהב מלכותא וקדישי עליונין יתכנשון גביה. וכדין יתגלי מלכא משיחא בכל עלמא וליה אתיהיב מלכותא.

ובני עלמא בשעתא דיתגלי יהון משתכחין בעקתא בתר עקתא. ושנאיהון דישראל יתגברון כדין יתער רוחא דמשיחא עלייהו וישיצי לאדום חייבא וכל ארעא דשעיר יוקיד בנורא. כדין כתיב וישראל עושה חיל. הה"ד והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר אויביו אויביו דישראל וכדין וישראל עושה חיל.

ובההוא זמנא יקים קב"ה למתייא דעמיה ויתנשי מנהון מיתה הה"ד ימין יי’ עושה חיל. לא אמות כי אחיה. וכתיב ועלו מושיעים וגו’. וכדין והיה יי’ למלך.

…יקום מלך אחד בעולם, גדול ושולט, ויתגאה בנפשו על כל המלכים, ויעורר מלחמות בשני כיוונים, ויתגבר עליהם.

וביום שייברא (נוסח אחר: יתכסה) הכוכב, תרעד הארץ הקדושה ארבעים וחמישה מיל מסביב למקום שבו היה בית המקדש.

ומערה אחת, מתחת האדמה, תתגלה. ומהמערה ההיא תצא אש חזקה לשרוף את העולם. ומהמערה ההיא יתגדל עוף (נוסח אחר: ענף) גדול ועליון, שישלוט בכל העולם, ולו תימסר המלכות. וקדושי עליון יתאספו אליו, ואז יתגלה מלך המשיח בכל העולם, ולו תימסר המלכות.

 

ובני העולם, בשעה שיתגלה אור המשיח, יהיו נתונים בצרה אחרי צרה, ושונאי ישראל ח"ו יתגברו. ואז יתעורר רוח המשיח עליהם, וישמיד את אדום הרשעה, ואת כל ארץ שעיר ישרוף באש, ועל כך נאמר: "וישראל עושה חייל", ועל זה כתוב: "והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויביו", שהם אויביו של ישראל, ואז - "וישראל עושה חיל".

ובזמן ההוא יקים הקב"ה לתחייה את מתי עמו, ותשתכח מהם המיתה, זהו שנאמר: "ימין ה’ עושה חיל - לא אמות כי אחיה", ונאמר: "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו", ואז: "והיה ה’ למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה’ אחד, ושמו אחד".

הרב ממשיך לפרש את נבואות הזוהר לגבי המצב

את מה שנאמר לאחר מכן בזוהר , על "קרבות בכיוון צפון", פירש הרב אלבז על מה שקורה כאן בימים הללו, בצפון הארץ. על שני המלכים שיפלו, אמר הרב שליט"א כי שני המלכים הללו יפלו "בקרוב", אם כי לא פירט באיזה מלכים מדובר.

את עניין דחיית בית ישראל מהעולם, שמדבר עליו הזוהר, הסביר כבוד הרב בדברי שונאי ישראל, בעיקר מכיוון אירן ובעלות בריתה, בעת האחרונה. כשהרב הגיע למספר "ששים ושש" המוזכר בהמשך הזוהר, הוא הסביר שהדברים הללו יתקיימו עפ"י הזוהר באלף השישי (האלף הנוכחי) בשנה ששמה יהיה עם 66, דהיינו ס"ו, ורמז שזו השנה (תשס"ו).

את התכנסות העמים המתוארת בעיר רומי, פירש ראש מוסדות "אור החיים" במה שקרה בשבוע שעבר, בהתכנסות נציגי העולם ברומא, התכנסות שמטרתה היתה נגד עם ישראל. ולפי דבריו עולה, שהעמים הללו שניסו לקבוע החלטה נגד ישראל יקבלו עונש מהקב"ה כמתואר בזוהר.

הרב חזר על כך שעפ"י הכתוב בזוהר, הדברים יתחילו מ"הצפון" ו"מהגליל", והדברים הללו מרמזים במדוייק על מה שאנו עוברים, לדברי הרב. את החלק הזה בדבריו, סיכם הרב בכך ש"אנחנו צריכים לצפות", והסביר שהקב"ה מנסה לעורר אותנו כעת לקראת הגאולה, והרחיב בענייני ההתעוררות.

הרב הדגיש במהלך שיעורו, שחייבים כעת יותר מתמיד להיצמד לדברי גדולי ישראל בדורנו. הוא הדגיש שהישועה קרובה, ואמר בפירוש: "אנחנו קרובים, רבותיי". הוא ביקש שיערכו בכל קהילה וקהילה אמירת סליחות עם י"ג מידות למען עם-ישראל, והפציר שכל אדם יאמר בתפילתו ב"שומע תפילה" כמה בקשות על עם ישראל וחיילינו לאור המצב.

הרב הזהיר שאסור לזלזל ולהיות אדישים, והזכיר שהיו מי שזלזלו במצב בעבר והתבטאו באמירות כמו "יום, יומיים ואנחנו מוחקים אותם", וכיום לאחר יותר משבועיים ויותר מ-3000 קטיושות רואים כמה המצב קשה.

הרב פירש את הפסוק "ה’ יילחם לכם - ואתם תחרישון" בכך שאסור לשמוע ולדבר לשון הרע (וכבר הוזכרה חומרת האיסור הזה כמה פעמים בהקשר המלחמה במאמרים האחרונים), וע"י "נזכה בעזרת השם יתברך, בקרוב, לישועה שלמה", אמן כן יהי רצון.

להאזנה לדברי כבוד הרב ראובן אלבז שליט"א לחצו כאן
(לצערי קיימות מספר הפרעות קצרות בהקלטה, עימכם הסליחה)

מבצע "תפילה חובקת עולם"

ביוזמת הרב האשכנזי הראשי לישראל, הגאון רבי יונה מצגר שליט"א, הוקם אתר מיוחד תחת השם "תפילה חובקת עולם". האתר קורא ליהודים מכל רחבי תבל לאחד את לבבם ביום שלישי בשעה 19:00 לפי שעון ישראל, ולומר תפילה מיוחדת למען חיילי ישראל ולמען החטופים. להלן דברי הרב הראשי לישראל, כפי שהובאו באתר:

בימים אלה בהם מצויים אנו "בין המצרים" ובשעות הקשות לאחינו בני ישראל המצויים במדינת ישראל מול התקפות קשות ורצחניות מצד שונאינו העומדים עלינו לכלותינו.

בשעה שבחזית המערכה עומדים לוחמנו חיילי צבא הגנה לישראל, עזי הנפש, ומחרפים נפשם באוויר ובים כדי להדוף את הקמים עלינו ולהגן על עמנו וערי ישראל.

קורא אני אליכם אחי ורעי היהודים אשר בתפוצות בכל מקום באשר אתם שם, להתפלל יחדיו ביום שלישי בשעה 19:00 שעון ישראל לשלום חיילינו ולהצלחתם, לרפואת הפצועים, ולשיבת השבויים לחיק משפחותיהם בריאים ושלמים

התפילות שיש לשאת בשעה 19:00 ביום שלישי נמצאות באתר המיוחד שהוקם לצורך העניין: Tfila.org.il.

הרב גרוסמן והרב אמנון יצחק מדברים על המצב

באתר שופר של המחזיר בתשובה הידוע, כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, שבעוד מספר ימים יבצע את "מצעד הענווה", שהוא טקס יום הולדת של ארגון שופר באצטדיון "טדי" בירושלים, פירסם לפני כמה ימים דברים קצרים של הרב בעקבות המצב, ולפיהם, אם לא נבין את הרמז, אז המצב יחמיר אל גוג ומגוג בעוצמה רבה. "שיהאב 2 ו-3 (הטילים ארוכי הטווח שבידי איראן) בדרך", גילה הרב.

להאזנה לדברי הרב אמנון יצחק שליט"א לחצו כאן

כבוד הרב הגאון הצדיק יצחק דוד גרוסמן שליט"א, רבה הראשי של מגדל העמק, וחתן פרס ישראל על תרומתו הגדולה, שהוכרה גם ע"י השלטון החילוני בארץ, ראה צורך מיוחד לכתת רגליו במוצ"ש האחרון ממגדל העמק לירושלים, כדי לשאת דברי התעוררות מיוחדים בלווין בעקבות המצב, לפני שיעורו של מרן הראש"ל עובדיה יוסף שליט"א.

לצפיה בדברי ההתעוררות של הרב גרוסמן שליט"א לחצו כאן

אמש (א) חזר גם כבוד ראש ישיבת המקובלים, הרב הגאון המקובל בניהו שמואלי שליט"א, על דבריו שהגאולה קרובה ביותר, אך הזהיר שלא לשבת בחיבוק ידיים רק בהמתנה, אלא להיפך - לעשות את המקסימום האפשרי כדי לקרב את הגאולה אפילו שעה אחת קודם. הוא דיבר שוב על כך שקריאת הזוהר מזרזת את הגאולה ביותר, אמר שבכותל בשלושת הימים הקרובים תהיה קריאת תהלים מסביב לשעון בשל המצב, וקרא לכולם להתחזק ככל האפשר בתורה ובמצוות בימים קשים אלה. מי שירצה לצפות בדבריו של הרב שמואלי שליט"א יוכל למצוא אותם, יחד עם כל השיעור מאמש, באתר הזוהר.נט.


מילותמפתח: מףהזוהר מףהמשיח מףגוגומגוג מףאחריתהימים

מסווג תחת: משיח וגאולה, מלחמת גוג ומגוג, מולטימדיה » וידאו, מולטימדיה » אודיו קישור-קבוע

מאמרים שאולי קשורים:

 • נבואות אחרית הימים: פסל החירות
 • הרב בניהו אודות הרב כדורי זצוק"ל
 • הרב בניהו על הרב כדורי ועל הגאולה
 • הרב זר על הרב כדורי, גאולה וגם עמונה
 • הרב כדורי הובהל לבי"ח - ושוחרר
 • הזוהר על אותות בשמיים לגאולה
 • הזוהר על השלטון והמצב באחרית הימים
 • הרב הראשי: נראה נסים ונפלאות
 • נבואות נוספות על הרס פסל החירות
 • דיווח נוסף על מצבו של הרב כדורי
 • הכותרות האחרונות:


  השם1.נט: והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד - ושמו אחד!