Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/israel/public_html/hashem1/@checkref.php:73) in /home1/israel/public_html/hashem1/index.php on line 5
» משיח שקר יכול להראות אמיתי - אחרית הימים גוג ומגוג נבואות גאולה משיח בן דוד המשיח הגאולה - בלוג השם1.נט

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SET timestamp = '1484687632', ip = '54.158.169.168', location = 'בלוג אחר' at line 1]
UPDATE SET timestamp = '1484687632', ip = '54.158.169.168', location = 'בלוג אחרית הימים - haShem1.net » Blog Archive » משיח שקר יכול להראות אמיתי', url = '/index.php?p=88&sn=%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%A9%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99.htm' WHERE ip='54.158.169.168'

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'VALUES ('1484687632', 'Guest', '54.158.169.168', 'בלוג אחרית הימים' at line 1]
INSERT INTO VALUES ('1484687632', 'Guest', '54.158.169.168', 'בלוג אחרית הימים - haShem1.net » Blog Archive » משיח שקר יכול להראות אמיתי', '/index.php?p=88&sn=%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%A9%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99.htm')

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE timestamp < 1484684032' at line 1]
DELETE FROM WHERE timestamp < 1484684032

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1]
SELECT COUNT(*) FROM

 
בס''ד כ"ח בתשרי תשס"ו (31.10.05)
» משיח שקר יכול להראות אמיתי

משיח השקר הידוע ביותר בהסטוריה היהודית הוא שבתאי צבי שר"י (שם רשעים ירקב). בקטע מתוך הספר "סיפור מעשי שבתאי צבי" שנכתב מעט לאחר סופו של משיח השקר שבתאי צבי שר"י, ע"י הרב נאמן דק"ק אמשטרדם, רבי יהודה ב"ר עוזר ז"ל, מנסה הרב המחבר להסביר איך יכול להיות שכ"כ הרבה המונים מעם ישראל הוטעו במשיחיות השקר של שבתאי צבי. התשובה מדהימה. לפי מה שמתואר כאן, גם אנחנו היינו חושבים שזה המשיח. נקווה שלא נצטרך לעמוד בנסיונות כאלה לפני בואו הקרוב של המשיח, אבל להלן הדברים לעיונכם:

ועתה מוכרח אני לכתוב לכם עוד דבר פלא לבל תשתוממו על ענייניו של שבתאי צבי. איך אפשר שאנשים רבים כל כך, ובתוכם חכמים גדולים, רבנן בעלי תריסין, יניחו שיטעו אותם באופן כזה. הרי אין לך דור שאין בתוכו אברהם יצחק יעקב משה ואהרון, ואיך אפשר שהכל נתבלבלו כל כך? כל ימיי היה דבר זה בעיניי תימה גדול ונשאתי ונתתי בעניין זה עם כמה וכמה רבנים גדולי עולם, ורוצה אני לכתוב להלן מה שאמרו בעניין זה רבנים גדולי עולם, ומה דנו בזה ותירצו לפי ראות שכלם, כאשר אכתוב זה במקומו הראוי.

וזהו אחד מן המעשים היותר גדולים שאירעו בימים ההם, ושהיו חוץ לדרך הטבע, והם היו סיבת האמונה הגדולה בשבתאי צבי. כי בשנת ה אלפים תכ"ו לבריאת עולם, בחודש טבת, אירע בכל המקומות, באיזמיר שהיא שמירנא, ובקונסטנטינופול וגם באריאנופול ובסאלוניקי, שקמו נביאים למאות ולאלפים, נשים ואנשים, בחורים ובתולות, ואפילו ילדים קטנים. כולם התנבאו בלשון הקודש וגם בלשון הזוהר, וכל אלה לא ידעו אות בלשון הקודש, ולא כל שכן בלשון הזוהר. וכך זה היה:

היו נופלים לארץ כמי שלקו בחולי הניכפה, קצף יצא מפיהם והיו מפרכסים ואומרים בלשון הקודש סודות בקבלה בהרבה עניינים. והסגנון העולם לכולם, כל אחד בלשונו המיוחדת, היה כך: שבתאי צבי, אדוננו מלכנו משיחנו, נגלה מלכותו בשמיים ובארץ, וקיבל כתר המלכות מן השמיים. האחד אמר זאת בסגנון זה, וחברו בסגנון אחר, אבל תמצית הדברים היתה תמיד ששבתאי צבי הוא המשיח, ומלך על כל הארץ, ויגאלנו במהרה מגלותנו. ולא נשמע אלא שפלוני היה לנביא, ופלונית היתה לנביאה, ופה היה חבר נביאים, אלה ניבאו כך, ואלה ניבאו כך. אך העולה מדברי כולם היה, כי שבתאי צבי הוא המשיח וגואל צדק שלנו.

והנה עשוי אדם לחשוב כי כל זה היה אחיזת עיניים, ואיזה אנשים שמו עצמם נביאים. לא כך! צריכים אתם להאמין שכך היה. הנה חיים פעכינא הנ"ל ששבתאי צבי חיפש אותו כל כך בבית הכנסת, ורצה להמיתו על שלא האמין בו כמוזכר למעלה, ולאחר זאת השלים עם שבתאי צבי והאמין בו מחמת הפחד - כך זה היה אמת לאמיתה:

חיים פכינא זה בא לביתו ומצא שם כינוס גדול, ולא ידע מה זה שכל כך הרבה אנשים עומדים לפני הדלת. והאנשים סיפרו לו כי שתי בנותיו נעשו נביאות והן מתנבאות כשאר נביאים. כשנכנס חיים זה לביתו, ראה שבנותיו רועדות ומפרכסות ואומרות דברים גדולים. הן אמרו שהן רואות את החכם שבתאי צבי יושב על כסא מלכות בשמיים, וכתר מלכות בראשו, ועוד דברים הרבה. וכשכילו דבריהן קראו פעמים אחד אחדות בזו אחר זו: כתר, כתר. ויהי כאשר ראה האב חיים פכינא את בנותיו בכך, השתומם ונבהל מאוד, ולא ידע מה יאמר, כיוון שהוא היה ממתנגדיו החריפים של שבתאי צבי, ורק מתוך פחד השלים איתו, אולם בליבו לא האמין בו כלל, והנה אירע כך. ויהי נדהם ומדוכא. כיוון שנודע דבר זה לבריות, היו הכל משתוקקים לשמוע את דבר הנבואה של בנותיו, אף שרבים היו הנביאים מלבדן. הרי הכל רצו להיווכח אם אמת הוא שבנותיו של חיים פכינא מתנבאות על ש"צ, כי הכל ידעו שהוא אדם קשה עורף ומתנגד לשבתאי צבי, ועכשיו בנותיו מתנבאות על שבתאי צבי, וזה גרם מהומה גדולה באיזמיר, ונחשב לדבר פלא גדול. ובאמת היה זה פלא גדול. והיו מספרים באותו זמן ששבתאי צבי אמר ימים אחדים לפני כן לאותו חיים פכינא, כי בנותיו חייבות לפשוט את בגדי האבל שהן לובשות על מות אימן, וללבוש את מיטב בגדיהן, וכן עשו. כשהיו בנותיו מבקשות להתנבא היו הן פושטות את בגדי אבלותן ולובשות את בגדי החמודות שלהן והיו מתנבאות בהם. בקיצור, הכל ראו ושמעו זאת והיו תמהים ומשתומיים. וזה קרה ביום ט’ טבת תכ"ו לאלף השישי.

ולא היו שומעים באותו הזמן, אלא שכאן שוב קמו נביאים, וגם פלוני היה לנביא, וכאן הופיע חבר נביאים, ופלוני ניבא כך, וחברו ניבא כך, והרבה מדברי נבואותיהם הועלו על הכתב, והיו רבנים מתומכי שבתאי צבי שידעו לפרש הכל באופן שיתאים עם דברי הנביאים שבתורתנו, וידעו ליישב הכל יפה על פי הקבלה או הזוהר, שהרי לעתיד לבוא בימות המשיח צריך להיות כך, ומכאן מוכרח להיות מוכח כי אמנם שבתאי צביא הוא המשיח, כי כן כתוב ביואל פרק ג: "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכים, זקניכם חלומות יחלמון, בחוריכם חזיונות יראו. וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי", ומכיוון שכל כך הרבה נביאים ונביאות קמו בכל ערי טורקיה, האמינו הכל באמונה שלמה כי אכן באה עת קץ הימין, כי מיום שחרב בית המקדש בטלה נבואה מישראל, ועכשיו מופיעים כל כך הרבה נביאים בעת אחת בכל קהילות הקודש בטורקיה, הרי אין זה אלא שבא זמן הגאולה.

על כן, אהוביי, אל נא תתמהו שהכל האמינו בימים ההם בשבתאי צבי, וטעו אחריו, ואחר כך נתברר שהכל היה הבל ורעות רוח. ומתוך מעשה זה יכולים אתם לראות איזה עניין היה כאן, שהדברים הללו אינם אלא מעשי נסים, ודברים נפלאים שלא אירעו כמותם מים שנברא העולם, ואיך אפשר היה שלא להאמין בו. ואם תרצו לומר שהרי בלי ספק היו אלה נביאי שקר, כמו שהוא האמת, מבקש אני לשאול אתכם: היאך אפשר היה לדעת שנבואתם נבואת שקר היתה? רצוני איפוא לכתוב לכם להלן דברי אמת, ויכולים אתם להיות סמוכים ובטוחים שאיני בודה דברים מליבי, אלא שמעתי אותם מגדולי עולם שראו במו עיניהם ושמעו באוזניהם. ואני הכותב, אין דרכי להאמין כלום, עד שאשמע או אראה הדבר בעצמי, או שאשמע מפי אנשי אמת שלא יוציאו דבר שקר מפיהם בעד כל הון שבעולם, וצריך אני לשמוע הדברים מכמה אנשים ולמצוא את דבריהם מכוונים.

דעו, שבימים ההם קם נביא בקונסטנטינופול, ששמו היה ר’ משה סרוואל מק"ק ברוסה, שהיה נביא גדול, והכל חשבו אותו לנביא אמת. הוא היה אומר שנתגלגלה בו נשמתו של ר’ שמעון בר יוחאי, ועשה בעת ההיא זוהר חדש, ואיני יודע היכן נשאר זוהר זה. ר’ משה סרוואל הנ"ל היה יודע להגיד לכל אדם איזה מצוות ואיזה עבירות עשה באותו יום, וידע לומר לאדם: על חטא זה עשית תשובה, ועל זה לא עשית תשובה. ולכל אדם היה נותן תיקון עוונותיו, מה שהיה דבר נפלא, על כרחכם תודו בזה.

ואותו ר’ משה עשה לו שם גדול, כאשר תבינו מעצמכם, ונעשה מפורסם יותר מנתן הנביא (הכוונה כנראה לנתן העזתי). ובכל לילה היו מתאספים אצלו אנשים חשובים ורבנים למאות, ושמעו ממנו גבורות השם, והיו יושבים אצלו ושרים שירות ותשבחות של שבתאי צבי, והיו פורטים על פי הנבל, ומנגנים בכלי זמר אחרים. ובתוך כך היה ר’ משה מתחיל לרקוד כבחור, ובאמצע הריקוד היה נופל ארצה כמי שאחזהו, רחמנא ליצלן, חולי הנכפה. והיה מפרכס רגע, ואחרי כן היה מתחיל לדבר, והיו שמים מטפחת על פניו. והוא היה מדבר בלשון צח, בלשון ר’ שמעון בר יוחאי היא לשון תרגום (ארמית). והיה מגלה סודות עד אין סוף, והכל בלשון הזוהר, אבל שום דבר מדבריו אינו מוזכר בזוהר. והוא אומר שהוא נשמתו של רשב"י. ושני סופרים היו יושבים על ידו, וכל מה שדיבר היו כותבים במהירות. והעיקר העולה מדבריו היה ששבתאי צבי הוא מלכנו, משיחנו, גואל הצדק, הוא ולא אחר. ומיד היה קם מן הארץ והיה רוחץ ומשתחוה לפני השכינה. וזה קרה בימים ההם בכל יום ובכל לילה, כלומר ב-24 שעות היה הוא נופל כך ומתנבא ארבע פעמים.

ור’ משה סרוואל זה יודע היה להגיד לכל אדם את שורש נשמתו, איזו נשמה יש לו, וכל נבואותיו של ר’ משה סרוואל זה נמצאו מאומתות. וכשם שידע להגיד את שעתיד להיות, כן ידע להגיד את מה שהיה לפנים. איני דיברתי עם גדולי עולם שהעידו על הנביא הזה, ר’ משה, שהגיד להם את חטאת נעוריהם שהם באמת חטאו, והוא נתן להם תיקון. והנה אלה הם דברים מופלאים מאוד, שכל אדם על כרחו יאמין בהם, ויש רגליים לדבר.

בקיצור, באותו הזמן היתה בקונסטנטינופול רשימה של יותר משמונה מאות נביאים (ורוחות) ובאדריאנפול היו גם כן כמה מאות, ובכל המקומות היו נביאים כאלה. קצתם היו בקדושה יתירה, ולקצתם נטפלו קליפות, מוץ ותבן מסטרא אחרא. והנבואה התמידה כך מחנוכה תכ"ו עד ט"ז אלול תכ"ו, עד ששבתאי צבי הפך לטורקי (התאסלם) וחבש המצנפת… ועוד הרבה דברים נתרחשו, אבל מה שאינני יודע בוודאות שהוא אמת, ואין לי על כך פרטים מהימניפ, אינני רוצה לכתוב.

והגיעו הדברים לידי כך שלא היה עוד בקרב היהודים איש הכופר בשבתאי צבי בגלוי, אלא רובם האמינו ששבתאי צבי הוא המשיח. ונמצאו בוודאי גם מי שפקפקו, אך אדם כזה חשש לגלות את שבליבו, שמא יוחזק רשע וכופר.

בהמשך הספר כותב הרב שהמסקנה היחידה היא שהסטרא אחרא היתה כ"כ חזקה בתקופה ההיא, והיא שגרמה לכל הדברים הללו לקרות, כדי להטעות את עם ישראל. על כל פנים, את העובדה שלא אירעו פרעות ביהודים לאחר התאסלמות שבתאי צבי שר"י (למרות שמוקדם יותר היהודים איימו על הגויים שהנה עוד מעט הגויים יהפכו לעבדיהם) הוא מסביר בכך שהיהודים מרוב אמונתם במשיח השקר עשו תשובה כ"כ חזקה מכל ליבם, עד שבכוח התשובה ההיא לא אונה להם רע.


מילותמפתח: מףהמשיח

מסווג תחת: משיח וגאולה קישור-קבוע

מאמרים שאולי קשורים:

 • סיכום חדשות עולמי מהיממה האחרונה
 • הרב דהן: הר הבית והמלחמה הקרובה
 • עדכון מאבי הילדה בת ה-4
 • האתר של ילד הפלא נסגר
 • המשיח
 • המסר מהמשיח כביכול
 • רבי נחמן: המשיח יבוא ע"י אחדות
 • הרב אליהו על הבטחות לראות משיח
 • עמונה, גוש קטיף, הצדיק ומשיח בן יוסף
 • דיווח נוסף על מצבו של הרב כדורי
 • הכותרות האחרונות:


  השם1.נט: והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד - ושמו אחד!